than ghe 01CHAT LIEU da bo 01 01 01 scaledCHAT LIEU 01 scaledvai nhung 01 01 scaled